formularz-zwrotu

– prosimy o kontakt telefoniczny. :)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Adresat:
MAGNET MEDIC, 78-550 Czaplinek, ul. Dworcowa 19, tel. 943755153, email: [email protected]
Ja niżej podpisany/a niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług zawartej w dniu ……………….., przedmiotem której było………………..…………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………….
Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………..
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ……………………………….