polityka bezpieczenstwa

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych Klientów, na rzecz których Firma świadczy Usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Usług.

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest MAGNET MEDIC 78-550 Czaplinek ul. Dworcowa 19, właściciel sklepu internetowego na stronie magnet-medic.pl, zwany dalej „Firmą”

Zakres zbieranych danych.

Usługodawca zbiera dane osobowe Klientów w sposób określony w Regulaminie.

W celu kupna, Klient powinien podać dane zapewniające możliwość jej realizacji oraz umożliwiające kontakt z Klientem, tj. w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres korespondencyjny, jak również numer telefonu.

1. Cel zbierania danych

1) Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Firmę w celu realizacji Usługi, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Firmą. Przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 1. 2)  Firma informuje, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu realizacji bezpośredniego marketingu własnych towarów i usług oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. 3)  W zależności od udzielenia przez Klienta zgody podczas rejestracji podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Firmę informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104 ze zm.).
 3. 4)  W zależności od udzielenia przez Klienta zgody podany przez niego adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Firmę bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

2. Prawo dostępu

1) Klient posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie i celu, innym niż świadczenie Usługi przez Firmę, będą wykorzystywane jego dane

osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli

wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

 1. 2)  Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. 3)  Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Firma zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 3. 4)  Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klienta może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Firmy.
 4. 5)  Firma zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 1. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Klientem a Firmą.
 2. Mechanizm cookies
  1. 1)  Strona internetowa Firmy używa plików tekstowych zwanych Cookies.
  2. 2)  Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Firmy.
  3. 3)  W celu korzystania ze strony internetowej Firmy konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Klienta Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej Firmy.
  4. 4)  Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
  5. 5)  Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Klienta, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta.
  6. 6)  Firma zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Serwisu. Firma oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Klientów.

  7) W reklamach zamieszczanych na stronach Firmy mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

8) W ramach strony internetowej Firmy stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania (opuszczenia strony). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klientowi przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Klienta w zakresie zawartości strony internetowej Firmy. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta na stronie Firmy. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

9) Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

10)Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

 1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?

  hl=pl&answer=95647

 4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Adres IP

Firma zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Firmy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Firmy.

 1. Dostęp do danych osób trzecich
  1. 1)  Do danych osobowych zbieranych przez Firmę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Firmy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony internetowej Firmy, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
  2. 2)  Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  3. 4)  Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za nabywane usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 2. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Firma oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. 1)  Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Firma, które zostały zamieszczone na stronach strony internetowej Firmy komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
  2. 2)  Firma nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Firma przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
  3. 3)  Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony internetowej Firmy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony internetowej Firmy oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Klientów nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Firmy.
 2. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Firmy.

10. Zmiany Polityki Prywatności

1. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie.

2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 06.10.2014 r.